Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Stanovy občanského sdružení SORELLA

 

Čl.I.

Úvodní ustanovení

Název: SORELLA, občanské sdružení,

Dále se používají tyto zkraty : SORELLA,o.s.

Sídlo:  Nová Vráž 13, Vráž u Písku, 398 32, ČR

Čl.II

Právní postavení sdružení

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

2. Sdružení je právnickou osobou.

 

Čl.III.

Cíl činnosti sdružení

1. Cílem sdružení je zvyšovat povědomí a informovat o trvale udržitelném rozvoji a rozvíjet praktické dovednosti  v této oblasti.

2. Cílová skupina: široká veřejnost

3. Formy naplňování cílů :

a)  informačně vzdělávací činnost – semináře, zážitkové kurzy, teambuilding, prezentace,        festivaly, internetové stránky, publikace 

b)  provoz vlastních zařízení sdružení jako sociálně kulturní centrum, biofarma, chráněné pracoviště

 

Čl.IV,

Členství

 

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se

stanovami a cíli sdružení, podaly písemnou přihlášku a zaplatily členské příspěvky.

2. Členství vzniká dnem zapsání člena do seznamu členů představenstvem.

3. Zánik členství:

a)      vystoupením člena písemným oznámením

b)      úmrtím člena

c)      nezaplacením členských příspěvků v dané výši a lhůtě

d)      zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady

e)      zánikem sdružení

 

Čl.V

Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:

a) účastnit se valné hromady a tím se podílet  na činnosti sdružení

b) volit do orgánů sdružení

c) být volen od 18 let do orgánů sdružení

d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

 

2. Člen má povinnosti zejména:

a) dodržovat stanovy sdružení, jednat v souladu s jeho cíli

b) platit členské příspěvky ve výši a lhůtě stanovené valnou hromadou

 

 

Čl.VI

Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

a) valná hromada

b) představenstvo

c) kontrolor

 

Čl.VII

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení

3. Valnou hromadu svolává představenstvo  dle potřeby, nejméně však 1krát ročně. Představenstvo  svolá valnou hromadu vždy,  když  o to požádá nejméně třetina členů sdružení

       4. Valná hromada zejména:

a) rozhoduje o změnách stanov sdružení

b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření

c) volí na dobu 1 roku členy představenstva a revizora sdružení

d) rozhoduje o zrušení členství

e) rozhoduje o zrušení sdružení

 

  5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

Hlasovací právo členů sdružení je rovné. O změně stanov sdružení, o zrušení sdružení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů.

 

Čl.VIII

Představenstvo

1. Představenstvo  je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.

 2. Představenstvo tvoří nejméně tři a max. 5 členů a voli ze svého středu předsedu a 1-3           místopředsedy.Zvolený předseda a 1-3 místopředsedové se stávají statutárními zástupci sdružení.

      3. Představenstvo řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady

4. Představenstvo se schází na pravidelných schůzích jedenkrát měsíčně. Schůze představenstva je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni alespoň dva jeho členové. Z jednání je pořízen zápis, který je poté zaslán zbývajícím členům představenstva.

5. Představenstvo koordinuje činnost sdružení, svolává valnou hromadu,  zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady.

6. Sdružení navenek zastupují a jeho jménem jednají předseda a 1-3 místopředsedové, a to každý samostatně.

7. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 8 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci představenstvo.

 

 

Čl.IX

Kontrolor

1. Kontrolor je kontrolním orgánem sdružení, který za svoji činnost odpovídá valné hromadě.

2. Kontrolor vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1krát ročně.

3. Pro zasedání valné hromady vypracovává kontrol zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

 

Čl.X

Zásady hospodaření

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2. Zdroji majetku jsou zejména:

a) dotace,  účelově zaměřené granty, dary a příspěvky fyzických a právnických osob

b) výnosy majetku

c) příjmy z jiné činnosti (např.obchodní), vykonávané v souladu s cíli sdružení.

d) členské příspěvky

 

3. Za hospodaření sdružení odpovídá představenstvo, které každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.

4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

 

Čl.XI

Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady

b) rozhodnutím Ministerstva vnitra

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 

Čl.XII.

Závěrečná ustanovení

1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle sdružení. Při jmenování přebírá jmenovací listinu čestného člena sdružení

2. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační řád sdružení.

3. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

4. Tyto stanovy schválila valná hromada sdružení dne  25.1.2009

 

V Zadní Třebani dne  25.1.2009

 

 

                                 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

sociální služby

(Barča, 27. 10. 2008 9:27)

Koukla jsem na MPSV- jako sociální služba mě zaujala tzv.doléčovací- psychotici jako klienti jsou tam vždy uváděni dohr.s lidmi po léčbě ze závislocstí.